Actions

고사성어

From Han Wiki

故事成語 (고사성어, 故事成语, gùshì chéngyǔ, kojiseigo)

목록

  1. 塞翁之馬
    새옹지마, 塞翁之马 (sàiwēng zhī mǎ), 塞翁が馬 (さいおうがうま), 人間万事 塞翁之馬, 人間萬事 塞翁之馬
    사람의 길흉화복(吉凶禍福)의 변화는 예측할 수 없다.
    Life is characterized by the vicissitude of fortunes and miseries.